Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, august 2018, som nr. 3 artikel i en nystartet serie om aktuelle eklipser. Vil du fremover læse artiklerne FØR eklipserne forekommer, så følg med i bladet.


De aktuelle eklipser i juli og august 2018

Eklipsesæsonen juli/august 2018 består af 3 eklipser: en  solformørkelse d. 13. juli, en  måneformørkelse d. 27. juli, samt en solformørkelse d. 11. august.

Her følger en forklaring på, hvorfor vi får to  solformørkelser og en total måneformørkelse, lidt om nummerering af  eklipser, samt en uddybning af  årets to sidste eklipser.

Annemette Pedersen

 

Overlappende saros-serier

Når denne eklipsesæson indeholder hele to solformørkelser, skyldes det, at to Saros serier er i gang med at overlappe hinanden.

En Saros serie vil sige, at der hen over en 12-1500 årig periode,  med ca. 18 års mellemrum, falder en serie af ensartede eklipser, næsten det samme sted i Zodiakken og altid i forbindelse med den samme måneknude – nordlig eller sydlig, En given Saros serie består udelukkende af enten Sol- eller Måneformørkelser og omtales derfor som en solar- eller lunar Saros serie.

De solare Saros serier opstår altid ved enten Syd- eller Nordpolen, og en series eklipser falder i et spor henover kloden, som passerer ækvator og  slutter ved den modsatte pol. Kort før en Saros serie når sin modsatte pol, og serien er ved at uddø, begynder den at afløses af en ny serie, som starter op ved samme pol som den oprindelige. Kort tid er i denne forbindelse ca 100 år, og i perioden hvor serierne overlapper hinanden, får vi hvert 18. år en eklipsesæson, hvor de to seriers  solformørkelser falder med ca. 1 måneds mellemrum. Det er sådan en eklipsesæson, vi befinder os i netop nu. (Note 1)

Saros serier og nummmerering

At to Saros serier er i gang med en sådan  overlapningsperiode, ville jeg nok ikke have opdaget, hvis jeg kun havde anvendt astronomernes nummersystem, for her får hver ny Saros serie tildelt et nyt nummer. Men astrologer anvender et andet nummersystem for de solare Saros serier, og her tildeles en afløsende serie samme nummer som den forrige. (Note 2)

F.eks. kalder astronomer de to Saros serier, som nu er i gang med at overlappe hinanden, for hhv. Saros 117 og Saros 155, mens astrologer  kalder dem begge for 2 North. Bernadette Brady endda i selve overlapningsperioden 2 OLD North og 2 NEW North.

Astronomer             Astrologer

Solar Saros 117  =  2 OLD North

Solar Saros 155  =  2 NEW North

Lunar Saros 129

 

Vi kan af astrologernes navngivning se af ordet ”North”, at der her er tale om to solformørkelser, hvor Solen befinder sig nær den Nordlige Måneknude. Men det kan vi faktisk også aflæse af astronomernes numre, idet ulige numre (her 117 og 155) også betyder, at Solen befinder sig nær den Nordlige måneknude. Lige numre anvender astronomerne for Solen nær den Sydlige Måneknude, og her anvender astrologerne ordet ”South”.

 

 

For Måneformørkelsernes vedkommende (Fuldmåner) vil  astronomernes ulige numre dermed pege på, at Månen falder nær den Sydlige Måneknude. Dvs. at den aktuelle Måneformørkelse, som har det ulige nummer  129, for astrologer vil være en Sydlig Måneknude eklipse.(Note 3)

Astrologerne har ikke en egen nummerering for måneformørkelserne, som de nærmest ikke har beskæftiget sig med, men har opfattet som en slags vedhæng til solformørkelserne. Der er også en nær  sammenhæng, f.eks. har den aktuelle lunar Saros serie 129 altid optrådt, og vil fremover optræde, sammen med solar Saros 117 og/eller solar Saros 155 (begge 2 North).

For sammenhængende solar- og lunar serier gælder, at når den ene serie er ny/aftagende med partielle eklipser, så topper den anden serie, midt i sin levetid, med totale eklipser. Det betyder, at i hele den ca. 100-årige overlapningsperiode vi er i nu (1928-2036) optræder der med 18 års mellemrum en eklipsesæson med helt samme kombination af tre Saros serier, og hver gang med to partielle solformørkelser og en total måneformørkelse - præcis som vi ser det nu.

 

Måneformørkelsen d. 27. juli 2018

Måneformørkelsen d. 27. juli 2018 er total og vil være synlig fra Sydamerika, Europa, Afrika, Asien og Australien. Formørkelsen vil i Danmark være synlig omkring kl. 23. +- halvanden time. Ses bedst med fri udsigt til Sydøst, hvor Mars, og evt. også Saturn, kan ses. (Note 4)

 

Tema for Saros serien

Måneformørkelsen d. 27. juli tilhører lunar Saros serie 129, og horoskopet for denne series “fødselseklipse” slår tonen an for alle seriens eklipser.

Den første eklipse i serien fandt sted d. 10 juni 1351. I dette horoskop har vi en del planeter i Tvillingernes tegn, så et gennemgående tema omkring udveksling og forbindelser kan være betonet.

Bernadette Brady siger om dette fødselshoroskops midtpunkter, at med Merkur= Sol/Uranus, og Jupiter = Måne/S.node (Note 5)  kan seriens gennemgående tema være “hurtige aktioner og lave mange arrangementer” samt  “successfulde forbindelser – uventede.”   (Note: 6)

 

Den aktuelle eklipses tema

Udover at alle eklipser indvarsler forandringer, vækst og milepæle på netop det personligt påvirkede livsområde, kan man klassificere eklipserne og deres påvirkning efter, om eklipserne er hhv. solare eller lunare, og om eklipsegraden står sammen med hhv. den Nordlige eller den Sydlige Måneknude. (Note 7)

Måneformørkelsen d. 27. juli er en lunar, Sydlig Måneknude eklipse. At den er lunar (Fuldmåne) forbindes med kulmination, se ting i nyt lys, færdiggørelse, samt med Månens normalt tilknyttede områder, såsom hjem, familie, følelser osv. At eklipsen optræder sammen med den Sydlige Måneknude tolkes som en lukning, samt en afgivelse af energi og ego. 

Da Mars her er ”eklipset”, kan konflikt og kamp komme på tale. Mars konj. S.Node i Vandbæreren kunne handle om at være fighter for en større principiel/humanistisk sag. Fuldmånen peger på en kulmination eller afslutning - hvis egoet skal afgives, skal der måske indgås kompromis, og måske med nye uventede forbindelser. Eventuelt bliver der kastet lys over, at  man også har kæmpet af egoistiske grunde. En balance bør tilstræbes.

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

For at afgøre hvem der eventuelt påvirkes af eklipsen, må vi først se på, hvor eklipsen falder i det personlige horoskop. Virkningen i det personlige horoskop vil være stærkest, hvis radix Sol, Måne eller Ascendant befinder sig indenfor en orbis af 3 grader fra eklipsegraden, enten i konjunktion eller opposition hertil. (Note 7)

Med eklipsegraden i 4 44 Vandbæreren, vil denne Måneformørkelse stærkest påvirke dem, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 2-8 grader i enten Løven eller Vandbæreren.

Om eklipsen også vil påvirke f.eks. præsident Trump, som er født på en eklipsedag (14.6.1946) tilhørende netop samme Saros serie, det får vi at se. Indgår han måske kompromis omkring behandlingen af migranterne fra Mexico? – en sag, han i skrivende stund er presset på.

 

Eklipsens fremtidige virkning

Der er delte meninger om, i hvilket tidsrum en eklipse har en virkning, men der synes at være  enighed om fra min. tre måneder før eklipsedatoen, til min. frem til samme type eklipse i næste eklipsesæson, hvilket generelt vil være ca. et halv år frem.  Derudover kan en eklipse i gennemsnitligt 3,5 år reaktiveres af transitter til eklipsegraden – især Mars for aktion og Saturn for afslutning. (Note 7)

Det mest sandsynlige scenarie for de næste års reaktivering af eklipsen ser ud til at blive:

 • Solen vil i mindre grad aktivere medio hver januar og juli.
 • Mars vil tilskynde til handling ultimo september 2018, primo juli 2019 og primo april 2020.
 • Vi skal helt frem til januar 2021 før Jupiter og Saturn aktiverer eklipsegraden, så hvis sagen stadig eksisterer til den tid, kan man nok forvente at Jupiter evt. blæser den op primo januar, og derefter lukker Saturn den ultimo januar.

 

 

Solformørkelsen d. 11. august 2018

Solformørkelsen d. 11. august 2018, er partiel og vil være synlig fra det nordligste Europa samt det nordøstlige Asien.

Saros seriens tema

Solformørkelsen d. 11. august tilhører den forholdsvis nye solar Saros serie 155, og er kun nr. 6 ud af seriens ialt 71 eklipser.

Den første eklipse i solar Saros serie 155 fandt sted d. 17 jun 1928. Med Tvillingernes tegn betonet, kan udveksling og relationer igen være en del af seriens gennemgående tema.

Bernadette Brady siger om midtpunkterne i dette fødselshoroskop, at med Nymåne=Merkur/Node, Uranus = Nymåne/Pluto, Node= Jupiter/Pluto og Saturn=Venus Node, vil denne series eklipser “ændre personens retning gennem en pludselig kollaps af en eksisterende struktur”. (Note 9)  Husk dog, at eklipsen d. 11. aug. forventes at have en svag virkning, da Saros serien endnu er så ny.

 

Den aktuelle  eklipses tema

Solformørkelsen d. 11. august er en solar, Nordlig Måneknude eklipse. At den er solar (Nymåne) forbindes med afslutning efterfulgt af ny begyndelse, specielt i forhold til egoet. At eklipsen optræder sammen med den Nordlige Måneknude tolkes som en åbning, en tagen ind, samt en positiv indflyden af energi,  

Hvis et gennemgående tema for alle seriens eklipser er pludselig kollaps af en eksisterende struktur, kan man måske regne med, at ændringerne i dette tilfælde sker på en rent praktisk overskuelig måde, da Uranus (ændringer) og Saturn (struktur) er i trigon, og begge står i praktiske, rolige jordtegn.

Men egoet står nok for tur her – på en eklipset og retrograd Merkur, kvadrat Jupiter, overgør man måske sin klogskab og sine oratoriske evner, i et forsøg på at at promovere sig selv (Løven) på bekostning af kollektivet (Vandbæreren). En ny start kunne , under ”åbning, tagen ind og positiv indflydelse” være, at man husker den uselviske ”spirituelle fighter”, der ligger gemt  i Vandbærerens retrograde og eklipsede Mars  konj. S.node.  

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

Nymånen, og dermed eklipsegraden, falder i 18 41 Løven, så denne (svage) Solformørkelse påvirker stærkest dem, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 16-22 grader i enten Løven eller Vandbæreren.

 

Eklipsens fremtidige virkning

Det mest sandsynlige scenarie for de næste års reaktivering af eklipsen ser ud til at blive:

 • Solen vil i mindre grad aktivere primo/medio hver februar og august.
 • Mars vil tilskynde til handling ultimo oktober 2018, ultimo juli 2019 og ultimo april 2020.
 • Jupiter kommer først ind i billedet i marts 2021, og Saturn optræder slet ikke de næste tre år.

 

Hermed håber jeg at have givet læserne  inspiration til selv at følge eklipsernes virkning.

 

Kilder

1: Læs evt. mere om eklipsesæsonerne i 2018 på www.annemettep.dk.

2: Saros nummersystemer: Astronom: Van den Bergh, 1955, Astrologer: Robert Carl Jansky, 1979 og Bernadette Brady, 1992.

3: Nogle astrologer definerer en Måneformørkelse til at falde i Solens grad, og ikke i Månens.

4: Om den totale Måneformørkelse

https://www.b.dk/nationalt/manen-far-farve-som-en-blodappelsin-i-juli

5: BB anvender her en trigon til et midtpunkt.

6: BB kursusmateriale “Master Class, Lunar Eclipses”.

7: Celeste Teal, “Eclipses”, Llwellyn Publications, 2006

8: Nogle anvender op til 5 graders orbis

9: Bernadette Brady: “Predictive Astrology: The Eagle and the Lark”, Samuel Weiser Inc, 1992.

 

 

Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, juli 2018, som nr. 2 artikel i en nystartet serie om aktuelle eklipser. Vil du fremover læse artiklerne FØR eklipserne forekommer, så følg med i bladet.

 

Solformørkelsen d. 13. juli 2018

Denne artikel er nummer to i en række artikler, som løbende beskriver de aktuelle sol- og måneformørkelser, her kaldet eklipser. Artiklernes hensigt er at belyse, hvorledes eklipserne kan tolkes i forhold til de personlige horoskoper.

Denne eklipsesæson

I eklipsesæsonen juli/august 2018 vil der optræde tre eklipser: En solformørkelse d. 13. juli, en måneformørkelse d. 27. juli samt en solformørkelse d. 11. august. I denne artikel behandles den første eklipse, og de to næste vil blive omtalt i Løvenummeret af Stjernerne.

 Solformørkelsen d. 13. juli 2018 er partiel og vil være synlig fra det sydligste Australien til det nordligste Antarktis. Opstilles horoskopet for eklipsen, falder Nymånen, og dermed eklipsegraden, i 20 41 Krebsen. (Se horoskop).

 

 Siden februar 2017 er eklipserne hovedsageligt faldet hen over Løve/Vandbærer aksen, og det vil de to sidste eklipser i 2018, samt den første i jan. 2019 også gøre. Med denne 13. juli-eklipse i Krebsen tager vi forsmag på en ny toårig periode, med Krebs/Stenbuk som den overvejende eklipseakse. Den aktuelle eklipse kan måske siges at være en slags hybrid, idet Nymånen falder i Krebsen, mens Måneknuderne stadig befinder sig på Løve/Vandbærer aksen.

 

Saros seriens tema

Som beskrevet i januarnummeret af Stjernerne, tilhører alle eklipser en såkaldt Saros serie af eklipser. Den kommende Solformørkelse tilhører Solar Saros serie 117.

Astrologer har siden Ptolemæus (2. århundrede e.Kr.) brugt at se på en Saros series fødselshoroskop, for at kunne tolke hele seriens tema. Saros serie 117 's i alt 71 eklipser falder, med ca. 18 års mellemrum, fra år 792 til år 2054, og seriens første solformørkelse faldt d. 24 juni år 792, med Nymånen 05 49 Krebsen. (se horoskop).

 

Bernadette Brady tolker dette fødselshoroskop ved især at se på midtpunkterne. Her falder Nymånen, sammen med Jupiter, lige på Mars/Uranus midtpunktet, og Merkur står på Venus/Saturn midtpunktet. Dette tolker BB som, at der er tale om en vanskelig eklipsefamilie, som bringer uheldige nyheder om venskaber eller relationer. Man kan få ideer om adskillelse eller afslutning på en forbindelse, men man fatter også hurtigt, hvad der kan gøres, og en hurtig indgriben kan bringe gode resultater. Det overordnede tema kan siges at være handling i forhold til personlige relationer. (Note 1)

 

Denne eklipses tema

Udover at alle eklipser indvarsler forandringer, vækst og milepæle på netop det personligt påvirkede livsområde, kan man klassificere eklipserne og deres påvirkning efter, om eklipserne er hhv. solare eller lunare, og om eklipsegraden står sammen med hhv. den Nordlige eller den Sydlige Måneknude. (Note 2)

Solformørkelsen d. 13. juli 2018 er en solar, Nordlig Måneknude eklipse. At den er solar (Nymåne) forbindes med afslutning efterfulgt af ny begyndelse, specielt i forhold til egoet. At eklipsen optræder sammen med den Nordlige Måneknude tolkes som en åbning, en tagen ind, samt en positiv indflyden af energi,

Nymånen falder i 1. hus, eksakt overfor Pluto i 7. hus. Saros seriens tema var handling i forhold til personlige relationer, og denne opposition peger på, at det denne gang kan blive under et vist pres (Pluto) at handlingen skal foretages. Her kan man så håbe, at den Nordlige Måneknude bidrager til en villighed til at åbne op for de nødvendige forandringer. Nymånen i 1. hus viser, at en relevant handling i forhold til ens relationer kunne være, at man selv indtager en ny attitude. Nodernes Løve/Vandbærer tema omkring individualitet kontra fællesskab, kan sammen med Mars/Ketu konjunktionen pege på, at man skal arbejde på i højere grad at indgå kompromiser, fremfor at kæmpe for sit egos interesser.

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen?

Nu er det ikke os allesammen, som partout skal ind og handle i forhold til vores relationer. For at afgøre hvem der eventuelt påvirkes af eklipsen, må vi først se på, hvor eklipsen falder i det personlige horoskop.

Virkningen i det personlige horoskop vil være stærkest, hvis radix Sol, Måne eller Ascendant befinder sig indenfor en orbis af 3 grader fra eklipsegraden, enten i konjunktion eller opposition hertil. (Note 3)

Dvs, at denne Solformørkelse stærkest påvirker de, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 18-24 grader i enten Krebsen eller Vandbæreren. Har man fødselsdag i dagene omkring d. 13. juli (+-3 dage) vil dette for eksempel være tilfældet.

 

Eklipsens fremtidige virkning

Der er delte meninger om, i hvilket tidsrum en eklipse har en virkning, men der synes at være enighed om mindst frem til samme type eklipse i næste eklipsesæson, hvilket generelt vil være ca, et halv år frem. Derudover kan en eklipse i gennemsnitligt 3,5 år (solformørkelser lidt kortere, måneformørkelser lidt længere) reaktiveres af transitter til eklipsegraden – især Mars for aktion og Saturn for afslutning. (Note 2)

Det mest sandsynlige scenarie for de næste års reaktivering af eklipsen ser ud til at blive:

 

 • Solen vil i mindre grad aktivere medio hver januar og juli
 • Mars vil tilskynde til handling medio juni 2019.
 • Saturn passerer eklipsegraden i julen 2019, og emnet kan forventes afsluttet.

 

Hvis der herefter alligevel bliver tale om en fortsættelse, vil Mars i medio marts 2020 igen tilskynde til handling, og Jupiter kan ekspandere sagen henover mar-okt 2020, måske med kulmination juli 2020.

Hermed håber jeg at have givet lidt inspiration til, at læserne selv får lyst til at følge eklipsens virkning. (Note 4)

 

Annemette Pedersen

 

Kilder

 

 1: Bernadette Brady: “Predictive Astrology: The Eagle and the Lark”, Samuel Weiser Inc, 1992.,  BB omtaler Saros serie 117 som Saros serie 2 Old North.

 2: Celeste Teal, “Eclipses”, Llwellyn Publications, 2006

 3: Nogle astrologer går op til 5 graders orbis.

 4: De omtalte tidligere artikler kan også findes på www.annemettep.dk.

 


 

Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, februar 2018, som første artikel i en nystartet serie om aktuelle eklipser. Vil du fremover læse artiklerne FØR eklipserne forekommer, så følg med i bladet.


De aktuelle eklipser i januar og februar 2018

I eklipsesæsonen januar/februar 2018 vil der optræde to eklipser: en måneformørkelse d. 31. januar og en solformørkelse d. 15. februar. Det følgende er ment som en hjælp til at tolke eklipsernes mulige virkning i de personlige horoskoper.

 

Måneformørkelsen d. 31. januar 2018

Den 31. januar 2018 vil en total Måneformørkelse være synlig fra dele af Asien, Australien, Stillehavet og Nordamerika. I Danmark vil den højst, ved 17-tiden, kunne anes som en svag skygge på den opstigende Måne. Opstilles horoskopet for den præcise Fuldmåne d. 31. januar 2018, falder Månen, og dermed eklipsegraden, i 11 37 Løven.

 

Solformørkelsen d. 15. februar 2018

Den 15. februar 2018 vil en partiel Solformørkelse være synlig fra Sydamerika samt Antarktis.  Opstilles horoskopet for den præcise Nymåne d, 15.2.2018, falder både Sol og Måne, og dermed eklipsegraden, i 27 07 Vandbæreren.

 

 

Måneformørkelsen skulle dermed virke stærkest, da den er total.

 

Om eklipsernes Saros serier

Som beskrevet i sidste nummer af Stjernerne, tilhører alle eklipser en serie af eklipser – en såkaldt Saros serie. Den kommende Måneformørkelse tilhører Lunar Saros serie 124 og Solformørkelsen tilhører Solar Saros serie 150. Siden Saros serie 150 startede i 1729, har formørkelser fra disse to Saros serier altid optrådt parvis sammen. 

Saros seriernes fødselshoroskoper

 

Måneformørkelsen

For Måneformørkelsens vedkommende faldt Saros seriens første Måneformørkelse d. 17 august 1152.

Månen, og dermed eklipsegraden, falder her i 0 16 Fiskene, lige på grænsen mellem Vandbæreren og Fiskene.  Tegnet i sig selv kunne pege på et tema omkring opofrelse og fornægtelse af ego, og tegngrænsen endvidere på altruisme, idealisme og ønskedrømme. 1

Bernadette Brady skriver om denne series fødselseklipse, at da Neptun falder på Merkur/N Node midtpunktet, og Saturn falder på Sol/Venus midtpunktet, kan man forvente fælles skuffede forventninger samt adskillelse fra en man elsker. 2          

 

Solformørkelsen

For Solformørkelsens vedkommende faldt seriens første Solformørkelse d. 24 august 1729.

Sol, Måne og dermed eklipsegraden, falder her i 01 15 Jomfruen, tæt på tegngrænsen Løve/Jomfru. Tegnet i sig selv kunne pege på et tema som dygtiggørelse og perfektion, og tegngrænsen på at øvelse gør mester, samt at sætte stolthed til side. 1

Ser man på horoskopets midtpunkter, er Merkur i konjunktion med den Sydlige Måneknude, som ligger på midtpunktet mellem Mars/Jupiter konjunktionen og Nymånen, Dette tolker Bernadette Brady som, at denne eklipsefamilie handler om ideer og deres entusiastiske udtryk, samt at man kan blive overvældet af nye ideer, og hvis man lader sig flyde med, får det et positivt udfald.3

 

De aktuelle eklipsers horoskoper

Udover at alle eklipser indvarsler forandringer, vækst og milepæle på netop det personligt påvirkede livsområde, kan man klassificere eklipserne og deres påvirkning efter, om eklipserne er hhv. solare eller lunare, og om eklipsegraden står sammen med hhv. den Nordlige eller den Sydlige Måneknude.4

Måneformørkelsen d. 31. januar er en lunar, Nordlig Måneknude eklipse. At den er lunar (fuldmåne) forbindes med kulmination, se ting i nyt lys, færdiggørelse, samt med Månens normalt tilknyttede områder, såsom hjem, familie, følelser osv. At eklipsen optræder sammen med den Nordlige Måneknude tolkes som en åbning, en tagen ind, samt en positiv indflyden af energi,

Solformørkelsen d. 15. februar 2018 er en solar, Sydlig Måneknude eklipse. At den er solar (Nymåne) forbindes med afslutning efterfulgt af ny begyndelse, specielt i forhold til egoet. At eklipsen optræder sammen med den Sydlige Måneknude tolkes som en lukning, samt en afgivelse af energi og ego. 

 

Tegnpolaritet mm.

I sammenhæng med ovenstående, giver det mening at se på i hvilke tegn eklipserne falder, og her falder Måneformørkelsen i Løven, og Solformørkelsen i Vandbæreren. Her har vi altså en polaritet mellem Løvens ego og hjertevarme, kontra Vandbærerens kollektivitet og mentale rationalitet.

Solformørkelsen falder endvidere i konjunktion med Merkur, og dette understreger denne Saros series tema om nye ideer, og her i Vandbæreren kunne man måske tilføje “avancerede ideer”.

 

Mulig konklusion angående tematisk tolkning

Den aktuelle Måneformørkelse peger på et personligt område, hvor vi med fordel kan prioritere at åbne for flere følelser og mere hjertevarme. Eklipsens Saros serie pegede på skuffede forventninger og adskillelse, samt opofrelse af ego, idealisme og ønskedrømme. Måske handler det samlet set om at åbne for hjertevarmen, uden dog helt at svømme over i selvopofrelse, da det eller resulterer i skuffede forventninger? Eller man har måske på et område nået grænsen, og ønsker nu mere personlig kreativitet og livsudfoldelse?

Den aktuelle Solformørkelse peger på et kollektivt område, hvor vi med fordel kan aflægge en holdning og indtage en ny, specielt med hensyn til vores ego. Eklipsens Saros serie pegede på nye ideer, dygtiggørelse og perfektion, samt at sætte stolthed til side. Måske handler det samlet set om, at man, med hensyn at anvende sin dygtighed og nye ideer, skal glemme både ego og stolthed, og i højere grad have som motiv at indgå i kollektivet?

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

Lige som når man tolker f.eks. transitter til det personlige horoskop, kan man tolke en eklipses personlige virkning, ved at kombinere eklipsens tema med hvor eklipsen falder i det personlige horoskop.

Virkningen i det personlige horoskop vil være stærkest, hvis radix Sol, Måne eller Ascendant befinder sig indenfor en orbis af 3 grader fra eklipsegraden, enten i konjunktion eller opposition hertil.5

Dvs, at Måneformørkelsen stærkest påvirker de, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 8-9 grader til en 14-15 grader i enten Løven eller Vandbæreren.

Solformørkelsen påvirker tilsvarende stærkest de, som har Sol, Måne eller Ascendant stående fra 24 grader Vandbærer til 0 grader Fisk, eller fra 24 grader Løve til 0 grader Jomfru.

 

Eklipsernes fremtidige virkning

Der er delte meninger om, i hvilket tidsrum en eklipse har en virkning, men der synes at være  enighed om mindst frem til samme type eklipse i næste eklipsesæson, hvilket generelt vil være ca. et halv år frem.  Derudover kan en eklipse i gennemsnitligt 3,5 år (solformørkelser lidt kortere, måneformørkelser lidt længere) reaktiveres af transitter til eklipsegraden – især Mars for aktion og Saturn for afslutning.4

 

Måneformørkelsen d. 31.1.2018 vil reaktiveres således:

 • Solen vil i mindre grad aktivere hver januar og august,
 • Mars vil tilskynde til handling i oktober 18, juli 19, april 20, juni/juli 21
 • Jupiter vil ekspandere problematikken i februar 21
 • Saturn vil nedlukke sagen henover marts til december 21, senest i julen 21.

 

Solformørkelsen d. 15.2.2018 vil reaktiveres således:

 • Solen vil i mindre grad aktivere hver februar og august
 • Mars vil tilskynde til handling i nov 18, aug 19, maj 20, juli 21
 • Jupiter vil evt. ekspandere problematikken henover apr-dec 21, hvis virkningen ellers er er stærk nok til den tid.
 • Saturn passerer først eklipsegraden i feb. 23, skriv til mig hvis den virker:-)

 

Hermed håber jeg at have givet lidt inspiration til, at læserne selv får lyst til at følge eklipsernes virkning.

Annemette Pedersen

 

Kilder

1: Kirsebom og Hjelmborg om nabotegn, se under undervisningsmateriale på stellium.dk

2. Bernadette Brady, kursusmateriale, “Master Class, Lunar Eclipses”

3: Bernadette Brady: “Predictive Astrology: The Eagle and the Lark”, Samuel Weiser Inc, 1992,

4: Celeste Teal, “Eclipses”, Llwellyn Publications, 2006

5: Nogle går op til 5 graders orbis. Bernadette Brady medtager også kvadrater.

 

 Eclipses graph 4

Se grafen i større format her

De to eklipsesæsoner i 2018: Når ny- eller fuldmåner falder tæt nok på en af måneknuderne.

Grafen viser Solens og måneknudernes bevægelser gennem Zodiakken. Nymåner (sorte) og fuldmåner(hvide) er plottet ind, og eklipserne er market med L=lunar og S=solar.

Eklipser sker på de ny- eller fuldmåner, hvor Solen står tæt nok (+-18 grader) på en af måneknuderne. Solen passerer to gange årligt en måneknude, derfor to årlige eklipsesæsoner. 

I 2018:

Eklipsesæson 1: i februar/marts med én måneformørkelse og én solformørkelse.

Eklipsesæson 2: i juli/august med to solformørkelser og én måneformørkelse

 

Lidt om totalitet

Når Solen, under en ny - eller fuldmåne, står meget tæt på en måneknude, får vi totale formørkelser. På grafen gælder det for begge måneformørkelser, at de ligger på en måneknudes linie, og derfor kan vi regne med, at de er totale.

At de også ER det, kan du se på nedenstående liste over årets formørkelser. Den sidste måneformørkelse kan du oven i købet gå udenfor døren og se er total, sent om aftenen d. 27. juli.

Se lille artikel fra b.dk om julis totale måneformørkelse her

 

Liste over eklipserne i 2018:

 

Eklipseliste 2018

Sted: København, Danmark.

Se listen i større format her

 

Læs mere om Saros og Sarosnumre i min artikel i "Horoskopbladet Stjernerne", augustnummeret 2018.

 

Syncronicitet er en sjov ting

Samme dag, d. 17.6.2018., som jeg oprettede denne side, sidder jeg netop nu og ser en video fra Radio24syv fra Folkemødet på Bornholm. Den handler mest om, at Anna Libak har foretaget et karriereskift, fra at være journalist til nu - i går - at melde ud, at hun opstiller som folketingskandidat for partiet Venstre.

Sagen interesserer mig, fordi jeg længe har fulgt Anna Libak, og som regel kan jeg godt lide, hvad hun siger. Men at hun opstiller, og for det parti, overrasker mig. Mens jeg lytter, ser jeg lige på hendes horoskop, og her kommer det sjove: ud fra det ovenstående jeg netop har skrevet om formørkelser, kan jeg jo straks på horoskopet for hendes fødselsdato se, at hun er født på en måneformørkelse. Sol og Måne står i opposition til hinanden, og Solen er tæt nok på den Sydlige Måneknude, til at fuldmånen er en formørkelse. Jeg checker med en eklipseliste fra Solar Fire, og ja, hun er simpelthen født på lige præcis dagen for en - total - måneformørkelse!

Her er horoskopet for den dag Anna Libak er født, taget for København kl. 12.

Anna Libak

Det tror jeg, at jeg vil kigge nærmere på:-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, januar 2018, som indledende artikel i en nystartet serie om aktuelle eklipser.


Et eklipsefund på en eklipsenat

Da jeg fremover vil skrive i Stjernerne om de aktuelle Sol- og Måneformørkelser (i det følgende kort benævnt “eklipser”), vil jeg bruge en lille selvoplevet historie til kort at introducere nogle af de vigtigste begreber i forbindelse med eklipser.

  

The Great American Eclipse

Min lille aha-oplevelse foregår nogle timer efter midnat, d. 21.8 2017, altså på selve datoen for “The Great American Eclipse” - en solformørkelse, som sidste år vakte stor opmærksomhed.

Nu er det i sig selv ikke specielt bemærkelsesværdigt, at der finder en formørkelse sted, for dem er der nogle stykker af om året, faldende i to sæsoner med normalt en to-tre eklipser i hver sæson. Det bemærkelsesværdige ved netop denne solformørkelse d. 21.8.2017 var, at den for det første var total, således at Solen dækkedes helt af Månen, og for det andet at den var den synlig i et bredt bælte tværs over hele USA. Det betød, at millioner havde mulighed for at se formørkelsen, og derfor var hele USA oppe at køre over det. Der er denne aften derfor også tilsvarende meget materiale om eklipser på internettet, og jeg sidder sent om aftenen og læser på nettet om eklipser.

 

Min prænatale eklipse

Under min læsning støder jeg på begrebet “Den prænatale eklipse”. Det defineres (sædvanligvis) som den solformørkelse, der fandt sted umiddelbart før man blev født. Ens prænatale eklipse kan f.eks. tolkes som, at det radix hus den falder i (ofte hussammenfald med en af Måneknuderne), er et livsområde man vil have stort behov for at udvikle, og måden man gør det på ses af husspidsens tegn. Som med Måneknuderne tillægges den prænatale eklipse også ofte karmisk betydning. (Note 1)

Jeg får lyst til at se lidt på horoskopet for min egen prænatale eklipse, og da jeg på min pc har astrologiprogrammet “Solar Fire”, er det en nem sag lige at slå op og finde den nærmest forudgående solformørkelse før min fødsel. Har man ikke Solar Fire, eller tilsvarende astrologisk software, kan det anbefales i stedet at anvende Fred Espenaks glimrende eklipsekatalog på Nasas hjemmeside. (Note 2)

 

Saros-serier

Som alle andre eklipser tilhører ens prænatale eklipse også en såkaldt “Saros-serie”. Eklipser optræder nemlig ikke alene i sæsoner, men også med forskellige rytmer der gør det muligt præcist at forudsige hvor og hvornår fremtidige eklipser vil optræde. En af disse forudsigelige rytmer er, at eklipser optræder i serier, som hver løber over en 12-1400 år indeholdende 70-80 eklipser, og hvor næste (lignende) eklipse, med 18 år og 10-11 dages mellemrum, med sikkerhed rykker 11-12 grader frem i zodiakken.. En sådan Saros-serie starter altid fra enten Syd- eller Nordpolen, og seriens eklipser fejer i seriens levetid hen over kloden, for at slutte serien på den modsatte pol.

 

Saros-seriens fødselshoroskop

Fra gammel tid har astrologer ikke alene anvendt Saros-serierne til at forudsige eklipsernes komme, de har også brugt en series “fødselshoroskop” i forbindelse med tolkning af alle seriens eklipser. En series fødselshoroskop er simpelthen horoskopet for den allerførste eklipse i pågældende Saros-serie. Allerede den græske astronom Ptolemæus (ca. 100-170) omtalte, at denne første eklipses tegnposition tolkningsmæssigt ville farve alle seriens eklipser. (Note 3) Når jeg forsøger at tolke eklipser, ser jeg derfor ofte på Saros-seriens fødselshoroskop – for solformørkelsernes vedkommende godt hjulpet af Bernadette Bradys tolkninger. (Note 4)

Jeg finder derfor også nu, i Solar Fire eller på Nasas hjemmeside, hvilken Saros-serie min personlige prænatale eklipse tilhører, og samme sted finder jeg også denne Saros-series fødselshoroskop. Dette viser sig at være en eklipse fra 1664 - og da jeg ser denne eklipses horoskop, ser jeg straks et forunderligt sammenfald, idet både Sol og Måne falder præcis samme sted i Zodiakken, som som de gør i horoskopet for dagens (21.8.2017) eklipse. Sjovt tilfælde, synes jeg. Eller er det bare et tilfælde?

 

353 år?

Kan der mon være tale om en bestemt eklipsecyklus? Differencen er på 353 år, så kan sammenfaldet mon skyldes Metons cyklus på ca. 19 år. , hvor eklipser falder på samme kalenderdag? 353 år passer næsten med 19x19 år, men Metons cyklus kører kun over en 4-5 forekomster af eklipser, så den cyklus gælder jo højst indenfor en ca. 100 år, og slet ikke hen over 353 år.

Jeg bliver nysgerrig og googler lidt efter det, og støder så på et katalog over eklipsecykler (Note 5), hvor jeg kan se, at der udover de mere kendte Saros- og Metons cykler, faktisk eksisterer mange mærkelige cykler i forbindelse med eklipser. Og tænk - der findes simpelthen også en cyklus på lige præcis 353 år! Den er desværre ikke rigtig navngivet, men hedder som flere af de andre cykler “ukendt”. Dog har en Karl Palmen angiveligt, men upubliceret, kaldt den Tropicana.. (Note 6)

Denne cyklus på 353 år udmærker sig ved, at hver gang der er gået de 353 år, så falder der en eklipse på næsten samme kalenderdato - og jo, den fødselseklipse for “min” Saros-serie, i 1664, faldt jo også d. 21.august., ligesom den i dag! (Ja, Solen stod jo også sammen sted). Hvor sjovt at jeg opdager denne cyklus, samt sammenhængen mellem dagens eklipse og mit eget prænatale horoskop, netop her på eklipsedagen de 353 år efter.

 

Inex og Saros

Men hvorfor er det sådan – med de 353 år? Hvad er forklaringen på denne cyklus?

Nu ser det ud som om, at det kan blive yderst nørdet at gå i dybden med alle disse cykler, men en enkelt interessant ting vil jeg nu lige nævne, og det er, at alle eklipsecykler åbenbart kan forklares som en kombination mellem to bestemte cykler, nemlig Saros cyklen og Inex-cyklen. Inex-cyklen er på 29 år minus 20 dage, og det er ofte således, at der netop er en Inex cyklus mellem at én Saros-serie slutter og den næste Saros-serie begynder. Deraf navnet “Inex”, for INcoming og EXiting af en Saros-serie. Cyklen på de 353 år opstår således af kombinationen: 26 Saros minus 4 Inex.

At Saturn også står samme sted i de to horoskoper, tror jeg blot skyldes, at 353 år ca. svarer til 12 Saturnrunder – og det helt præcise sammenfald må vist her være et tilfælde.

Nu fik jeg fortalt jer om en sjov (nogle ville sige nørdet) oplevelse, jeg havde en sen eklipseaften, og vi blev alle klogere omkring en eklipsecyklus på 353 år. Samtidig fik jeg introduceret begreber som eklipser, prænatale eklipser, Saros-serier og Saros-seriers fødselshoroskop. Begreber som jeg fremover vil anvende,(dog ikke de prænatale eklipser) når jeg fremover, ca. et par gange om året, vil skrive om de aktuelle eklipser og deres mere personlige betydning for os.

 

24.11.2017, Annemette Pedersen

 

HOROSKOPER:

 

 

NOTER:

1: Rose Linneman: Your Prenatal Eclipse, AFA 1992

2: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.

3: Robert Carl Jansky: Interpreting the Eclipses, ACS Publications, 1977, s. 28

4.: Bernadette Brady: Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Samuel Weiser Inc, 1992,

5: http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/eclipse/eclipsecycles_cycles.htm

6: http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/eclipse/eclipsecycles_cycles.htm#unnamed_(353)