ANNEMETTES ASTROLOGI

Om Måneformørkelsen d. 27. juli 2018 og Solformørkelsen d. 11. august 2018. Graf over Saros-serier.

Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, august 2018, som nr. 3 artikel i en nystartet serie om aktuelle eklipser. Vil du fremover læse artiklerne FØR eklipserne forekommer, så følg med i bladet.


De aktuelle eklipser i juli og august 2018

Eklipsesæsonen juli/august 2018 består af 3 eklipser: en  solformørkelse d. 13. juli, en  måneformørkelse d. 27. juli, samt en solformørkelse d. 11. august.

Her følger en forklaring på, hvorfor vi får to  solformørkelser og en total måneformørkelse, lidt om nummerering af  eklipser, samt en uddybning af  årets to sidste eklipser.

Annemette Pedersen

 

Overlappende saros-serier

Når denne eklipsesæson indeholder hele to solformørkelser, skyldes det, at to Saros serier er i gang med at overlappe hinanden.

En Saros serie vil sige, at der hen over en 12-1500 årig periode,  med ca. 18 års mellemrum, falder en serie af ensartede eklipser, næsten det samme sted i Zodiakken og altid i forbindelse med den samme måneknude – nordlig eller sydlig, En given Saros serie består udelukkende af enten Sol- eller Måneformørkelser og omtales derfor som en solar- eller lunar Saros serie.

De solare Saros serier opstår altid ved enten Syd- eller Nordpolen, og en series eklipser falder i et spor henover kloden, som passerer ækvator og  slutter ved den modsatte pol. Kort før en Saros serie når sin modsatte pol, og serien er ved at uddø, begynder den at afløses af en ny serie, som starter op ved samme pol som den oprindelige. Kort tid er i denne forbindelse ca 100 år, og i perioden hvor serierne overlapper hinanden, får vi hvert 18. år en eklipsesæson, hvor de to seriers  solformørkelser falder med ca. 1 måneds mellemrum. Det er sådan en eklipsesæson, vi befinder os i netop nu. (Note 1)

Saros serier og nummmerering

At to Saros serier er i gang med en sådan  overlapningsperiode, ville jeg nok ikke have opdaget, hvis jeg kun havde anvendt astronomernes nummersystem, for her får hver ny Saros serie tildelt et nyt nummer. Men astrologer anvender et andet nummersystem for de solare Saros serier, og her tildeles en afløsende serie samme nummer som den forrige. (Note 2)

F.eks. kalder astronomer de to Saros serier, som nu er i gang med at overlappe hinanden, for hhv. Saros 117 og Saros 155, mens astrologer  kalder dem begge for 2 North. Bernadette Brady endda i selve overlapningsperioden 2 OLD North og 2 NEW North.

Astronomer             Astrologer

Solar Saros 117  =  2 OLD North

Solar Saros 155  =  2 NEW North

Lunar Saros 129

 

Vi kan af astrologernes navngivning se af ordet ”North”, at der her er tale om to solformørkelser, hvor Solen befinder sig nær den Nordlige Måneknude. Men det kan vi faktisk også aflæse af astronomernes numre, idet ulige numre (her 117 og 155) også betyder, at Solen befinder sig nær den Nordlige måneknude. Lige numre anvender astronomerne for Solen nær den Sydlige Måneknude, og her anvender astrologerne ordet ”South”.

 

 

For Måneformørkelsernes vedkommende (Fuldmåner) vil  astronomernes ulige numre dermed pege på, at Månen falder nær den Sydlige Måneknude. Dvs. at den aktuelle Måneformørkelse, som har det ulige nummer  129, for astrologer vil være en Sydlig Måneknude eklipse.(Note 3)

Astrologerne har ikke en egen nummerering for måneformørkelserne, som de nærmest ikke har beskæftiget sig med, men har opfattet som en slags vedhæng til solformørkelserne. Der er også en nær  sammenhæng, f.eks. har den aktuelle lunar Saros serie 129 altid optrådt, og vil fremover optræde, sammen med solar Saros 117 og/eller solar Saros 155 (begge 2 North).

For sammenhængende solar- og lunar serier gælder, at når den ene serie er ny/aftagende med partielle eklipser, så topper den anden serie, midt i sin levetid, med totale eklipser. Det betyder, at i hele den ca. 100-årige overlapningsperiode vi er i nu (1928-2036) optræder der med 18 års mellemrum en eklipsesæson med helt samme kombination af tre Saros serier, og hver gang med to partielle solformørkelser og en total måneformørkelse - præcis som vi ser det nu.

 

Måneformørkelsen d. 27. juli 2018

Måneformørkelsen d. 27. juli 2018 er total og vil være synlig fra Sydamerika, Europa, Afrika, Asien og Australien. Formørkelsen vil i Danmark være synlig omkring kl. 23. +- halvanden time. Ses bedst med fri udsigt til Sydøst, hvor Mars, og evt. også Saturn, kan ses. (Note 4)

 

Tema for Saros serien

Måneformørkelsen d. 27. juli tilhører lunar Saros serie 129, og horoskopet for denne series “fødselseklipse” slår tonen an for alle seriens eklipser.

Den første eklipse i serien fandt sted d. 10 juni 1351. I dette horoskop har vi en del planeter i Tvillingernes tegn, så et gennemgående tema omkring udveksling og forbindelser kan være betonet.

Bernadette Brady siger om dette fødselshoroskops midtpunkter, at med Merkur= Sol/Uranus, og Jupiter = Måne/S.node (Note 5)  kan seriens gennemgående tema være “hurtige aktioner og lave mange arrangementer” samt  “successfulde forbindelser – uventede.”   (Note: 6)

 

Den aktuelle eklipses tema

Udover at alle eklipser indvarsler forandringer, vækst og milepæle på netop det personligt påvirkede livsområde, kan man klassificere eklipserne og deres påvirkning efter, om eklipserne er hhv. solare eller lunare, og om eklipsegraden står sammen med hhv. den Nordlige eller den Sydlige Måneknude. (Note 7)

Måneformørkelsen d. 27. juli er en lunar, Sydlig Måneknude eklipse. At den er lunar (Fuldmåne) forbindes med kulmination, se ting i nyt lys, færdiggørelse, samt med Månens normalt tilknyttede områder, såsom hjem, familie, følelser osv. At eklipsen optræder sammen med den Sydlige Måneknude tolkes som en lukning, samt en afgivelse af energi og ego. 

Da Mars her er ”eklipset”, kan konflikt og kamp komme på tale. Mars konj. S.Node i Vandbæreren kunne handle om at være fighter for en større principiel/humanistisk sag. Fuldmånen peger på en kulmination eller afslutning - hvis egoet skal afgives, skal der måske indgås kompromis, og måske med nye uventede forbindelser. Eventuelt bliver der kastet lys over, at  man også har kæmpet af egoistiske grunde. En balance bør tilstræbes.

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

For at afgøre hvem der eventuelt påvirkes af eklipsen, må vi først se på, hvor eklipsen falder i det personlige horoskop. Virkningen i det personlige horoskop vil være stærkest, hvis radix Sol, Måne eller Ascendant befinder sig indenfor en orbis af 3 grader fra eklipsegraden, enten i konjunktion eller opposition hertil. (Note 7)

Med eklipsegraden i 4 44 Vandbæreren, vil denne Måneformørkelse stærkest påvirke dem, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 2-8 grader i enten Løven eller Vandbæreren.

Om eklipsen også vil påvirke f.eks. præsident Trump, som er født på en eklipsedag (14.6.1946) tilhørende netop samme Saros serie, det får vi at se. Indgår han måske kompromis omkring behandlingen af migranterne fra Mexico? – en sag, han i skrivende stund er presset på.

 

Eklipsens fremtidige virkning

Der er delte meninger om, i hvilket tidsrum en eklipse har en virkning, men der synes at være  enighed om fra min. tre måneder før eklipsedatoen, til min. frem til samme type eklipse i næste eklipsesæson, hvilket generelt vil være ca. et halv år frem.  Derudover kan en eklipse i gennemsnitligt 3,5 år reaktiveres af transitter til eklipsegraden – især Mars for aktion og Saturn for afslutning. (Note 7)

Det mest sandsynlige scenarie for de næste års reaktivering af eklipsen ser ud til at blive:

  • Solen vil i mindre grad aktivere medio hver januar og juli.
  • Mars vil tilskynde til handling ultimo september 2018, primo juli 2019 og primo april 2020.
  • Vi skal helt frem til januar 2021 før Jupiter og Saturn aktiverer eklipsegraden, så hvis sagen stadig eksisterer til den tid, kan man nok forvente at Jupiter evt. blæser den op primo januar, og derefter lukker Saturn den ultimo januar.

 

 

Solformørkelsen d. 11. august 2018

Solformørkelsen d. 11. august 2018, er partiel og vil være synlig fra det nordligste Europa samt det nordøstlige Asien.

Saros seriens tema

Solformørkelsen d. 11. august tilhører den forholdsvis nye solar Saros serie 155, og er kun nr. 6 ud af seriens ialt 71 eklipser.

Den første eklipse i solar Saros serie 155 fandt sted d. 17 jun 1928. Med Tvillingernes tegn betonet, kan udveksling og relationer igen være en del af seriens gennemgående tema.

Bernadette Brady siger om midtpunkterne i dette fødselshoroskop, at med Nymåne=Merkur/Node, Uranus = Nymåne/Pluto, Node= Jupiter/Pluto og Saturn=Venus Node, vil denne series eklipser “ændre personens retning gennem en pludselig kollaps af en eksisterende struktur”. (Note 9)  Husk dog, at eklipsen d. 11. aug. forventes at have en svag virkning, da Saros serien endnu er så ny.

 

Den aktuelle  eklipses tema

Solformørkelsen d. 11. august er en solar, Nordlig Måneknude eklipse. At den er solar (Nymåne) forbindes med afslutning efterfulgt af ny begyndelse, specielt i forhold til egoet. At eklipsen optræder sammen med den Nordlige Måneknude tolkes som en åbning, en tagen ind, samt en positiv indflyden af energi,  

Hvis et gennemgående tema for alle seriens eklipser er pludselig kollaps af en eksisterende struktur, kan man måske regne med, at ændringerne i dette tilfælde sker på en rent praktisk overskuelig måde, da Uranus (ændringer) og Saturn (struktur) er i trigon, og begge står i praktiske, rolige jordtegn.

Men egoet står nok for tur her – på en eklipset og retrograd Merkur, kvadrat Jupiter, overgør man måske sin klogskab og sine oratoriske evner, i et forsøg på at at promovere sig selv (Løven) på bekostning af kollektivet (Vandbæreren). En ny start kunne , under ”åbning, tagen ind og positiv indflydelse” være, at man husker den uselviske ”spirituelle fighter”, der ligger gemt  i Vandbærerens retrograde og eklipsede Mars  konj. S.node.  

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

Nymånen, og dermed eklipsegraden, falder i 18 41 Løven, så denne (svage) Solformørkelse påvirker stærkest dem, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 16-22 grader i enten Løven eller Vandbæreren.

 

Eklipsens fremtidige virkning

Det mest sandsynlige scenarie for de næste års reaktivering af eklipsen ser ud til at blive:

  • Solen vil i mindre grad aktivere primo/medio hver februar og august.
  • Mars vil tilskynde til handling ultimo oktober 2018, ultimo juli 2019 og ultimo april 2020.
  • Jupiter kommer først ind i billedet i marts 2021, og Saturn optræder slet ikke de næste tre år.

 

Hermed håber jeg at have givet læserne  inspiration til selv at følge eklipsernes virkning.

 

Kilder

1: Læs evt. mere om eklipsesæsonerne i 2018 på www.annemettep.dk.

2: Saros nummersystemer: Astronom: Van den Bergh, 1955, Astrologer: Robert Carl Jansky, 1979 og Bernadette Brady, 1992.

3: Nogle astrologer definerer en Måneformørkelse til at falde i Solens grad, og ikke i Månens.

4: Om den totale Måneformørkelse

https://www.b.dk/nationalt/manen-far-farve-som-en-blodappelsin-i-juli

5: BB anvender her en trigon til et midtpunkt.

6: BB kursusmateriale “Master Class, Lunar Eclipses”.

7: Celeste Teal, “Eclipses”, Llwellyn Publications, 2006

8: Nogle anvender op til 5 graders orbis

9: Bernadette Brady: “Predictive Astrology: The Eagle and the Lark”, Samuel Weiser Inc, 1992.